Ti yensitè

Dēkī tī dɔ̄ɔhḭ̄nɛ ā yoo n nān̄kī n̄yɛ̄ tī tēn̄hṵ.

Dī kṵntide hensihṵ.

M̄ tōm̄mū yūude kpɛ̄nbɛ nnɛ bɛ̄ n bɛ tōsīdī

Partager