Di ni hḭìhḭ niyɛ̰ ǹ ti yootinɛ̀

Di ni fúdi n ti nanki ni isepi nnɛ mnɔ́ḿmɛ mɛ n bo mmɛ a teehɛ̰. Nɛ hɛ̰ nɔ cɛ̰kímɛ di ni ti duoni nyɛ di tokensikɛ nɔ́ḿmɛ yoo myaamu hinni ho nɔ́ḿmɛ á nɛ hɛ̰ nɔ di du a ti di sɔnta.

Target Image