Tihensite ti ǹ danpu

Nnɛ m̄ semmū ya ū pɔ̄kihā̰ahṵ n̄hṵ̄ hō hḭ́ńní. Tī nī dī bɛ̄nki bɛ bɛ̄nsīnɛ tī sēpī m̄ bɛ̄dímɛ n nān̄kī n̄yɛ̄ nnɛ n̄sō ī yiɛnī. Bɛ̄ n bō ū bɔ̄dihṵ  dū kɛ̄ bɛ̄nsikɛ a nɛ nɔ kɛ̄yɛ̄ nnɛ Dikɔɔde pɛsitɛɛdi kɛdimɔkíte kodāadi.

N̄ nī pédímú wē, á dī wɛ̄ɛ̄tɔ dī kɔ̄n̄'hɛ̰̄ bídí n nī bɛ̄kīnā nɛ̄ pɔ̄kihā̰ahṵ.

N̄ dī hɔ̰̄tīnɛ ! 

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.